لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Acrylamide 100g ناموجود Acros
2 Bis Acrylamid 25g ناموجود Acros
3 Agarose-100gr-Acros - None ناموجود Acros
4 Loading buffer-ايراني - None ناموجود ایرانی
5 DNA Molecular Weight Marker VII. DIG-labeled 11669940910 None ناموجود Roche
6 200 bp DNA ladder 3410A 50 µg ناموجود TaKaRa
7 500 bp DNA ladder 3411A 50 µg ناموجود TaKaRa
8 Wide-range DNA ladder 0.8ml TaKaRa 3415A ناموجود TaKaRa
9 Gel Red 41003 0.5ml ناموجود Biotium
10 Acrylamide 800830 1kg ناموجود Merck
11 Loading buffer 10 X 9157 vials ناموجود TaKaRa
12 Agarose M AB0013 250gr ناموجود BioBasic
13 Agarose B, low EEO AB0014 250gr ناموجود BioBasic
14 Agarose, Low melting gel AB0015 10gr ناموجود BioBasic
15 Agarose, Low melting gel.SIZE.25G AB0015-25G 25G ناموجود BioBasic
16 Mupid One Submarine AD160 دستگاه ناموجود TaKaRa
17 10-175kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained11 band: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 95, 120, 175kDa BG00363 500ul ناموجود BioBasic
18 10-240kDa Wide Range 3 Color Prestained Protein Ladder BG00364 500UL ناموجود BioBasic
19 Low Range Protein Molecular Weight Marker BM201 30ul ناموجود BioBasic
20 Protein Marker, Mid Range, ready to use BM523 200ul (20 loadings) ناموجود BioBasic
21 14.4-98kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker BM524 200ul ناموجود BioBasic
22 14.4-116kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Unstained BSM0431 2x1ml ناموجود BioBasic
23 14.4-116kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Unstained BSM0431 1ml ناموجود BioBasic
24 20-120kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0441 250UL ناموجود BioBasic
25 20-120kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0441-250UL ناموجود BioBasic
26 10-170kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0671 2x250ul ناموجود BioBasic
27 10-170kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0671-250ul 250ul ناموجود BioBasic
28 0.1-10ul Micro Tips, Short,1000/Pack,Sterile BT215 1000Pack ناموجود BioBasic
29 Agarose A D0012-250gr 250gr ناموجود BioBasic
30 Eco Green-DNA Dye ,ready to use 1.5ml DT81414-1.5ml 1.5ml ناموجود BioBasic
31 Agar C G1253 500G ناموجود BioBasic
32 Low MW DNA Marker A ready touse25,50,75,100,150,200,300,400,500bp GM303 20 loading ناموجود BioBasic
33 DNA Marker B, Ready-to-use 100-600bp Low Range DNA Marker B, Ready-to-Use 6 DNA fragments: 100, 200, 300, 400, 500, 600bp GM331 50 Loading ناموجود BioBasic
34 DNA Marker Wide Range,Ready to use (100bp-10Kb) M103R-1 100 loading ناموجود BioBasic
35 100 bp-10 Kb Wide Range DNA Logical Marker, Ready to use16 D M103R-1 100 LOADING ناموجود BioBasic
36 100bp-1.5kb DNA Ladder Marker J4 ready to use 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1500bp M107R-1 100 Loading ناموجود BioBasic
37 100-1500bp DNA Marker, Ready-to-use M107R-1.Size.100 loadings None ناموجود BioBasic
38 Lambda DNA MDD22 100ug ناموجود BioBasic
39 ApopLadder Ex MK600 ناموجود TaKaRa
40 TBE (Tris Borate EDTA) powder T905 One Package for 1 lit ناموجود TaKaRa