لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Amoxicillin, trihydrate A762203 5gr 2,500,000 BioBasic
2 Ampicillin, trihydrate AB0064-1G None 950,000 BioBasic
3 Ampicillin, trihydrate AB0064-5G None 2,500,000 BioBasic
4 Amphotericin B AD0030P 1g 4,500,000 BioBasic
5 Bacitracin zinc BB0113 5g 2,950,000 BioBasic
6 Penicillin / Streptomycin / Amphotericin B, sterile BS733 10ml 1,100,000 BioBasic
7 Chloramphenicol CB0118 50gr 4,500,000 BioBasic
8 Chloramphenicol CB0118 250gr 17,500,000 BioBasic
9 Chloramphenicol CB0118-10G 10G 1,500,000 BioBasic
10 Ciprofloxacin hydrochloride CB0310 25g 3,850,000 BioBasic
11 Doxycycline, hydrochloride DB0889-1g None 1,100,000 BioBasic
12 Doxycycline, hydrochloride DB0889-5g None 2,950,000 BioBasic
13 Erythromycin EB0192 25gr 7,500,000 BioBasic
14 Gentamycin sulfate GB0217 5gr 3,950,000 BioBasic
15 Gentamycin sulfate   GB0217 1gr 1,500,000 BioBasic
16 Kanamycin sulfate KB0286 5g 2,950,000 BioBasic
17 Kanamycin sulfate KB0286 100G 29,500,000 BioBasic
18 Kanamycin sulfate 1g KB0286-1G None 950,000 BioBasic
19 Kanamycin sulfate.SIZE.25G KB0286-25G 25gr 8,500,000 BioBasic
20 Kanamycin sulfate 700mg KB0286-700mg None 850,000 BioBasic
21 Lincomycin hydrochloride LB0604-25G 25G 4,500,000 BioBasic
22 Neomycin sulfate NB0366 25gr 4,950,000 BioBasic
23 Neomycin sulfate NB0366-5g None 1,950,000 BioBasic
24 Nystatin NB0390 5gr 3,950,000 BioBasic
25 Ofloxacin OB0673-25G 25G 3,500,000 BioBasic
26 Oxacillin, sodium salt OB0677-25G 25G 12,000,000 BioBasic
27 Penicillin G, sodium salt PB0135 25gr 3,950,000 BioBasic
28 Penicillin G, sodium salt PB0135 100gr 9,500,000 BioBasic
29 Penicillin G, sodium salt.SIZE.5G PB0135-5g None 1,950,000 BioBasic
30 Rifampicin RB0808 25g 8,950,000 BioBasic
31 Streptomycin sulfate SB0494 50gr 3,950,000 BioBasic
32 Streptomycin sulfate .SIZE.10G SB0494-10g None 1,500,000 BioBasic
33 Vancomycin hydrochloride VB0983 1g 7,500,000 BioBasic