رک سرسمپلر فیلتردار( 1000-100میکرولیتر) استریل رک 100 عددی  Rnase/DNase Free

ویژگی ها

ُSterile, RNase & DNase Free

قیمت 980,000 ریال