سرسمپلرکریستالی بلند (10-5/0 میکرو لیتر)استریل بسته هزار عددی Rnase/DNase Free

ویژگی ها

Sterile, RNase & DNase Free

قیمت 1,800,000 ریال