سرسمپلرکریستالی متوسط (10-2/0 میکرو لیتر)استریل Rnase/DNase Free

ویژگی ها

Sterile, RNase & DNase Free

قیمت 1,800,000 ریال