رک سر سمپلر کریستالی فیلتردار(10-5/0میکرولیتر) استریل رک 96 عددی  Rnase/DNase Free

ویژگی ها

Sterile, RNase & DNase Free

قیمت 800,000 ریال