میکرو اسپاتول تخت  با انتهای گرد 160 میلیمتر

قیمت 1,100,000 ریال