فیلتر سرسرنگی 0.45 استریل تک عددی

قیمت 180,000 ریال