فيلتر سرسرنگي 0.45 استریل تک عددي

قیمت 180,000 ریال