فیلتر سرسرنگی 0.22 استریل تک عددی

قیمت 180,000 ریال